Misją naszej firmy jest pomoc jak największej liczbie dzieci, we wczesnym wykrywaniu i leczeniu problemów słuchowych, szczególnie zaburzeń wyższych funkcji słuchowych, które mają wpływ na całościowy, prawidłowy rozwój dziecka.

Twórcami programu Neuroflow ATS jest dr n.med Andrzej Senderski oraz mgr Renata Borowiecka.

Andrzej Senderski Trening Słuchowy Neuroflow

Dr n.med Andrzej Senderski - lekarz otolaryngolog, specjalista audiolog i foniatra, absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, swoją karierę zawodową rozpoczął w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu, gdzie pracował od jego powstania do 2011 roku. Od początku jego aktywności naukowej pasjonowała go neuropsychologia słyszenia, czyli procesy przetwarzania słuchowego w mózgu, które inaczej można opisać słowami - „co robi nasz mózg z informacją którą otrzymuje z uszu”. Zajmował się tzw. trudnymi przypadkami, osobami z niedosłuchem, które miały znacznie gorsze rozumienie mowy niż wynikałoby to z ich czułości słuchu, obserwował również jak wiele dzieci z normalnym słuchem ma problem ze słuchaniem i w konsekwencji trudności w nauce. Szkolił sie m.in. w Stanach Zjednoczonych w Klinice Audiologii i Logopedii Brigham Young University gdzie prowadził badania z zakresu audiologii i elektrofizjologii słuchu. W roku 1999 pojechał na stypendium naukowe do Brigham Young University, gdzie zebrał materiał do pracy doktorskiej „Słuchowe potencjały wywołane w obiektywnej ocenie procesu rozumienia mowy”, którą obronił w 2004 r. Jego nauczycielem i mentorem był Prof. David McPherson, z którym prowadził między innymi projekt badań epidemiologicznych słuchu u dzieci w wieku szkolnym i z którym do dzisiaj współpracuje. Za pionierskie dokonania w zakresie wykorzystania Internetu i programów multimedialnych do powszechnych badań słuchu i mowy otrzymał nagrodę zespołową Ministra Zdrowia, a w 2006 roku otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi za osiągnięcia w Służbie Zdrowia.

W okresie 2011-2013 był kierownikiem Ośrodka Audiologii Foniatrii i Otolaryngologii w Instytucie "Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie, z którym do dzisiaj współpracuje i kontynuuje badania naukowe nad metodami wykrywania i rehabilitacji zaburzeń przetwarzania słuchowego u dzieci. Dr Andrzej Senderski w oparciu o swoje doświadczenie zawodowe i wyniki badań naukowych opracował nowatorską metodę terapii centralnych zaburzeń słuchu: Neuroflow - Aktywny Trening Słuchowy. Dzięki współpracy z firmą APD-Medical jego idee i rozwiązania mogą być wdrożone do praktyki klinicznej by pomagać dzieciom w całej Polsce rozwijać ich potencjał.

Jak sam mówi:

"W mojej wieloletniej pracy z dziećmi zauważyłem, że nawet zdrowe dzieci często mają problemy ze skupieniem się i dłuższym utrzymaniem uwagi na tym co słyszą – niestety wynika to po części z wyzwań i obciążeń, jakie stawia przed dzieckiem współczesny świat i jego szum informacyjny. To jak efektywnie mózg przetwarza bodźce słuchowe wpływa na łatwość przyswajania wiedzy i komunikowania się. Nie ma innej drogi by osiągnąć mistrzowski poziom w danej dziedzinie, jak regularne ćwiczenia z coraz większym poziomem trudności, ale takim który motywuje ale nie deprymuje, Tak właśnie działa nasz program."

 

Renata Borowiecka

mgr Renata Borowiecka – pedagog specjalny i korekcyjny, absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej. Terapeuta SI,JIAS i Neuroflow ATS, terapeuta neurorozwoju, muzykoterapeuta programu MRM z kilkunastoletnim doświadczeniem w pracy terapeutycznej w Zakładzie Psychologii Klinicznej Instytutu „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka” oraz niepublicznych placówkach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Od 2003 roku prowadzi Centrum Edukacji, Diagnozy i Terapii Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie, gdzie pracuje z dziećmi z trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami rozwojowymi. Współzałożycielka Centrum Metody Johansena w Polsce, Deputy National Director for Poland w Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena.  Autorka publikacji: „Uczę się z Mozartem” programu ćwiczeń i zabaw ruchowych przygotowujących ciało i umysł do skutecznego uczenia się oraz „ Dziecko w równowadze – Słuch i koordynacja. Program ćwiczeń ruchowych dla dzieci z Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego APD”.

Od wielu lat pasjonuje mnie praca z osobami z zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Poprzez prowadzenie szkoleń, warsztatów, publikacje, staram się dzielić umiejętnościami, doświadczeniem i popularyzować wiedzę, o tym złożonym i interdyscyplinarnym zagadnieniu.

Oddziaływanie poprzez ruch, muzykę i rytm towarzyszyło mi od początku pracy zawodowej, a potrzeba ciągłego rozwoju i wzbogacania warsztatu pracy zaowocowała powstaniem Neuroflow Aktywnego Treningu Słuchowego. Moją misją jest skuteczna pomoc osobom z zaburzeniami przetwarzania słuchowego oraz budowanie środowiska profesjonalistów -  terapeutów zajmujących się diagnozą i terapią osób z CAPD.

 

mgr Zenobia Bogdanowska – logopeda, edukator (spec. w zakresie neurologopedii, surdologopedii, logorytmiki, emisji głosu), terapeuta różnorodnych metod.
Logopedia była i jest jej pasją. Zdobywaną wiedzę na bieżąco wykorzystuje w pracy diagnostyczno-terapeutycznej zaburzeń komunikacji – słuchu, głosu, mowy dzieci, młodzieży i osób dorosłych pracując w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Olsztynie oraz prowadząc prywatną praktykę. Jest autorką i współautorką programów wspomagania rozwoju słuchu i mowy dzieci oraz wsparcia ich rodziców, artykułów o tematyce psychoedukacyjnej, konsultantką multimedialnych programów edukacyjnych. Koordynowała powszechne badania słuchu i mowy dzieci z województwa warmińsko-mazurskiego (2004, IFPS), od 2007 r. koordynuje działania Klubu „J" dla osób z zaburzoną płynnością mówienia z województwa warmińsko-mazurskiego. Za osiągnięcia w pracy zawodowej w 2009 roku otrzymała nagrodę Ministra Edukcji Narodowej.
Zainspirowana badaniami i wsparciem dr. Andrzeja Senderskiego opracowała materiał językowy aktywnego treningu słuchowego Neuroflow. Jest współautorką artykułów i publikacji dotyczących treningu słuchowego Neuroflow.